ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Body & Shape Store B.V. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder kvk nr: 70315957
ARTIKEL 1. ALGEMEEN
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Body & Shape Store B.V. van welke aard dan ook.
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden door Body & Shape Store B.V. en wederpartij en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Body & Shape Store B.V. en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Body & Shape Store B.V..
1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Body & Shape Store B.V. niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Body & Shape Store B.V. is bevestigd.
ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN
2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Body & Shape Store B.V. behoudt het recht een aanbieding die een termijn bevat te herroepen, zelfs na ontvangst van de order mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order.
2.2. In prijscouranten, filialen of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Body & Shape Store B.V. niet.
2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Body & Shape Store B.V. ontheffen haar van de nakomingsplicht en /of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de tot standkoming van de overeenkomst.
ARTIKEL 3. OVEREENKOMSTEN
3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Body & Shape Store B.V. de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Body & Shape Store B.V. en deze algemene voorwaarden.
3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende opdracht wordt aangereikt, wordt de oorspronkelijk overeengekomen levertijd te vervallen.
3.3. Wederpartij en Body & Shape Store B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden gesteld in artikel 3.1 en 3.2 is voldaan. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
3.4. Alle orders boven (€ 50,- Nederland) – (€ 100,- België) worden gratis verzonden. Onder de (€ 50,- Nederland) – (€ 100,- België) berekent Body & Shape Store B.V. een bijdrage van (€ 6,95,- voor Nederland) – (€ 9,95,- voor België) i.v.m. de verzendkosten.
ARTIKEL 4. PRIJZEN
4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Body & Shape Store B.V. hanteert zijn weergegeven in Euro’s en inclusief BTW (9% op voedingssupplementen en 21% op overige producten) echter exclusief andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen of verzendkosten.
4.2. Bezorgkosten / verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs tenzij anders aangegeven.
4.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, behoudt Body & Shape Store B.V. het recht deze prijswijzigingen door te voeren naar de consument. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.
ARTIKEL 5. BETALING
1. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven credit card of elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. Betalingen middels facturen, mits nadrukkelijk overeengekomen, geschiedt binnen 7dagen na factuurdatum.
5.2. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestellingen boven € 500,= onder rembours vinden enkel en alleen plaats in vooroverleg met Body & Shape Store B.V..
5.3. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
5.4. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Body & Shape Store B.V. alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
5.5. Alle door Body & Shape Store B.V. gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.
5.6. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.
5.7 Betalingen via onze webshop via afterpay vallen onder de algemene voorwaarden van afterpay, en dus niet onder de algemene voorwaarden van Body & Shape Store B.V. zelf.
ARTIKEL 6. AFKOELINGSPERIODE, ANNULERING EN RETOUREN
6.1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen na levering van het product wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is. Tevens vervalt dit recht indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen of Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 14 dagen terugsturen, waarbij ze de portokosten voor het terugsturen en eventueel bijkomende gemaakte kosten moeten betalen.
6.1A. Wilt U gebruik maken van de retourmogelijkheid neem dan contact op via info@bodyenshapestore.nl, vernoem het bestelnummer in het onderwerp van de email en geef de reden van het retour aan. Afhankelijk van de reden van het retour kunt u het pakket retoursturen. Wordt een pakket teruggestuurd zonder eerst contact met Body & Shape Store B.V. op te nemen dan is dit altijd op kosten van de klant.
6.2. Voorwaarden voor het recht van retour: Het product mag niet gebruikt zijn en dient nog als nieuw opnieuw verkoopbaar te zijn. (Consument moet product wel kunnen bekijken en passen maar niet in gebruik nemen). Het moet onbeschadigd, compleet en in de originele verpakking retour gestuurd worden.
6.3. Indien de wederpartij van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt en in originele verpakking met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade aan Body & Shape Store B.V. worden aangeboden, dan draagt Body & Shape Store B.V. zorg voor terugbetaling aan wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst.
6.4. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door Body & Shape Store B.V. ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Body & Shape Store B.V. ten gevolge van de annulering geleden schade.
ARTIKEL 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
7.1. In beginsel streeft Body & Shape Store B.V. ernaar om bestellingen die voor 17:00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard.
7.2. In het geval dat de wederpartij op het moment van bezorgen niet thuis wordt aangetroffen, worden de producten de opvolgende dag wederom aangeboden. In beide gevallen wordt een notitie achtergelaten met de melding dat de levering kan worden opgehaald op het postkantoor. Een levering onder rembours dient contant te worden voldaan.
7.3. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Verzendtarieven vermeld op de website van Body & Shape Store zijn voor reguliere consument bestellingen. Indien de bestelling meer dan 5 kg betreft behoud Body & Shape Store het recht om een extra betaling te vragen voor het afhandelen van de verzending.
7.4. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Body & Shape Store B.V. kan worden toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Body & Shape Store B.V. tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij Body & Shape Store B.V. niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen.
7.5. Wederpartij dient de bij Body & Shape Store B.V. gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze producten door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de producten door Body & Shape Store B.V. opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. Body & Shape Store B.V. zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Body & Shape Store B.V. op schadevergoeding.
7.6 Ingeval een bestelling niet uitgeleverd kan worden door schuld van de klant (verkeerde adres/ verkeerde naam/ niet afgehaald op locatie) dan rekenen wij een bijdrage in de verzendkosten van vijf euro.
7.7 Producten gelden als geleverd, zodra Body & Shape Store B.V. de wederpartij in kennis heeft gesteld dat de producten bij een derde klaar staan om door de wederpartij te worden afgehaald of om in opdracht van de wederpartij te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de wederpartij. Verlies of schade tijdens het transport is voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
8.1. Body & Shape Store B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
8.2. Body & Shape Store B.V. is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Body & Shape Store B.V..
8.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Body & Shape Store B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Body & Shape Store B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Body & Shape Store B.V. zijn verstrekt, heeft Body & Shape Store B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
ARTIKEL 9. GARANTIE/RECLAME
9.1. Body & Shape Store B.V. garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn.
9.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Body & Shape Store B.V. in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten. Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de wederpartij de mogelijkheid om dit product te retourneren. De kosten van het retourneren van de artikelen komen altijd voor rekening van de wederpartij.
9.3. De garanties betreffende de geleverde zaken liggen bij de fabrikant van de betreffende zaken.
9.4. De wederpartij is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen van de fabrikant te lezen.
9.5. Reclame is niet mogelijk indien:
– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Body & Shape Store B.V. op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd,
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Body & Shape Store B.V.;
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Body & Shape Store B.V. (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
9.6. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door Body & Shape Store B.V. gegrond wordt bevonden, zal Body & Shape Store B.V. te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) dan wel een prijsreductie verlenen.
9.7. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.
9.8. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.
ARTIKEL 10. KEURING
De zaken worden voor de aflevering door Body & Shape Store B.V. gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door Body & Shape Store B.V. vastgesteld.
ARTIKEL 11. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING
11.1. Body & Shape Store B.V. is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;
– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Body & Shape Store B.V. passende zekerheid heeft gesteld.
ARTIKEL 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.1. Levering onder rembours vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud en na volledige betaling is het product eigendom van de wederpartij.
ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID
13.1. Body & Shape Store B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Body & Shape Store B.V. of leidinggevende ondergeschikten.
13.2. Body & Shape Store B.V. is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
13.3. Body & Shape Store B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.
13.4. Wederpartij dient Body & Shape Store B.V. altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.
ARTIKEL 14. OVERMACHT
14.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Body & Shape Store B.V., al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Body & Shape Store B.V. kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Body & Shape Store B.V. ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
14.2. Overmacht geeft Body & Shape Store B.V. het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.
ARTIKEL 15. PERSOONSGEGEVES
Body & Shape Store B.V. zal alle gegevens en informatie van de wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid.
ARTIKEL 16. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
ARTIKEL 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
18.1. De vestigingsplaats van Body & Shape Store B.V. is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Body & Shape Store B.V. moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
18.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Body & Shape Store B.V. is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
18.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Body & Shape Store B.V. gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.